Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 9, 2021

In 2021, LEADER commissioned a study on Sustainable Logistic Models of Food Distribution in South West Wales.  Led by Ceredigion, the cooperation project with Pembrokeshire and Carmarthenshire brought together key regional stakeholders.  Miller carried out the feasibility study and have produced a regional report which is now available at https://www.arwainsirbenfro.cymru/en/leader-funding/resources/ Nick Miller and Tom Bajjada from Miller Research joined Abi from PLANED to talk about the Feasibility Study.  Tune in to the podcast to hear about the studies methodologies, challenges faced by the food distribution and the opportunities it highlighted for South West Wales and beyond.

 

Yn 2021, comisiynodd LEADER astudiaeth ar Fodelau Logistaidd Cynaliadwy o Ddosbarthiad Bwyd yn ne orllewin Cymru. O dan arweiniad Ceredigion, daeth y prosiect cydweithredu gyda Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin â rhanddeiliaid rhanbarthol allweddol ynghyd. Cynhaliodd Miller yr astudiaeth ddichonoldeb a chynhyrchodd adroddiad rhanbarthol sydd nawr ar gael drwy https://www.arwainsirbenfro.cymru/cy/cyllid-leader/adnoddau/ Ymunodd Nick Miller a Tom Bajjada o Miller Research ag Abi o PLANED i drafod yr Astudiaeth Ddichonoldeb. Gwrandewch ar y podcast i glywed am y methodolegau astudio, heriau sy’n wynebu dosbarthiad bwyd a’r cyfleoedd mae hyn wedi tynnu sylw atynt ar gyfer de orllewin Cymru a thu hwnt.

this episode was produced by the DATRIS Project which is supported by the National Lottery Community Fund